Privacybeleid

Powerling respecteert uw recht op privacy. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat wij zeer aan privacy hechten. Powerling neemt uw privacy serieus en doet alles eraan om deze te beschermen. Ons privacybeleid is erop gericht uw persoonlijke en financiële informatie veilig te stellen. In dit privacybeleid zetten wij uiteen hoe en welke informatie wij op onze website verzamelen en bekendmaken.

Persoonsgegevens

Powerling verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u er bewust voor kiest deze aan ons te verstrekken (bijv. door middel van registratie, enquêtes, enz.). Alleen Powerling komt in het bezit van de informatie die wij op onze websites verzamelen. We zullen uw gegevens onder geen beding verstrekken aan anderen dan degenen die direct betrokken zijn bij de aankoop en verzending van uw opdracht, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Mogelijk gebruiken we uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen en acties waarvoor u als geregistreerde klant in aanmerking komt. U kunt deze service te allen tijde weigeren.

Gebruiksdoel

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, gebruiken wij die doorgaans om een vraag of verzoek van u te beantwoorden, uw opdracht te verwerken of u specifieke informatie te verstrekken of aanbiedingen te doen. En ter ondersteuning van onze zakelijke relatie: • Kunnen wij persoonsgegevens opslaan en verwerken en deze met onze partners delen om beter inzicht te krijgen in uw zakelijke behoeften en hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. • Wij (of een derde namens ons) kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over een aanbieding van Powerling ter ondersteuning van uw zakelijke behoeften of om online onderzoeken uit te voeren om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten. • Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt ter ondersteuning van onze zakelijke relatie (e.g. e-marketing, telemarketing, direct marketing of marktonderzoek), dan respecteren wij dat. We verkopen of bieden uw persoonsgegevens niet anderszins aan derden aan, alleen aan partners van Powerling.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. zonder dat u zich registreert) niet-persoonsgegevens verzamelen (bijv. type gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website vanaf waar u bent gekomen, aantal bezoeken, gemiddelde duur van bezoek aan de site, bekeken pagina's). Wij gebruiken deze gegevens om webinteractie te monitoren, trends te analyseren, prestaties en content te verbeteren, en de behoeften van klanten nader te onderzoeken. Dit vindt plaats binnen de kaders van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Registratieformulieren

Powerling biedt acties of toegang tot diensten waarvoor registratie vereist is. Mogelijk maken we gebruik van uw zakelijke contactgegevens om u per e-mail of post te informeren over producten en diensten van Powerling. We delen deze informatie met geen enkele andere partij dan de partner die het product maakt, tenzij u ons uitdrukkelijk daarvoor toestemming geeft.

Informatie die bij de afname van een product of dienst wordt verzameld

Als u een product of dienst van Powerling afneemt, hebben wij uw naam, e-mailadres, postadres, creditcardnummer en -vervaldatum nodig. Hiermee kunnen wij uw opdracht verwerken en u op de hoogte brengen van de opdrachtstatus. We kunnen uw zakelijke contactgegevens ook gebruiken om uw te informeren over verwante producten en diensten. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw creditcard- en e-mailgegevens voor geen enkel ander doel verstrekt of verkocht aan derden dan als bepaald in dit Privacybeleid.

Bekendmaking aan derden

Powerling zal persoonsgegevens en/of een IP-adres alleen bekendmaken wanneer dit krachtens de wet toegestaan of vereist is om: 1. De rechten of eigendommen van het netwerk van sites van Powerling of verwante eigendommen, of bezoekers van het netwerk van sites van Powerling of verwante eigendommen te beschermen en verdedigen. 2. De identiteit vast te stellen van personen die mogelijk inbreuk maken op de wet, de legal notice en Gebruiksovereenkomst van de website van Powerling of de rechten van derden, of die anderszins misbruik maken van het Powerling-netwerk of verwante eigendommen. 3. Uitvoering te geven aan de opdracht of verzoek van een gebruiker.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies of wijziging en tegen onbevoegde bekendmaking of toegang, spant Powerling zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk in om haar computer- en netwerksystemen te beveiligen. Powerling is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot haar computer- of netwerksystemen of voor de bekendmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Houd u er rekening mee dat wanneer u er vrijwillig voor kiest persoonlijke informatie online te verstrekken – bijvoorbeeld via e-mail, discussielijsten of anderszins – deze informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Kort gesteld, indien u persoonlijke informatie ergens online plaatst waar deze publiek toegankelijk is, kunt u ongevraagde berichten van derden ontvangen. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Ga online dus altijd voorzichtig en verantwoordelijk te werk.

Kinderen

Powerling verkoopt geen producten of diensten aan minderjarigen (kinderen onder de 18). Powerling vraagt niet om en verzamelt niet willens en wetens persoonlijke informatie van minderjarigen, en Powerling zal ook niet willens en wetens naar sites van derden linken die persoonlijke informatie van derden vragen of verzamelen. Als u meent dat een minderjarige persoonlijke informatie aan Powerling heeft verstrekt of dat Powerling naar een website van een derde heeft gelinkt, neemt u dan contact met ons op op contactus@powerling.com zodat de informatie en/of link kan worden verwijderd.

Links naar andere websites

Op de website van Powerling staan links naar websites van derden. Powerling is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van de websites van die derden of adverteerders.

Vragen en opmerkingen

Powerling zal gehoor geven aan in redelijkheid gedane verzoeken om uw persoonlijke gegevens te controleren en eventuele onjuistheden te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Mocht u vragen hebben over het Webbeveiligings- en Privacybeleid van Powerling (bijv. om uw persoonlijke gegevens te controleren en bij te werken), mailt u ons dan op contactus@powerling.com of bel ons rechtstreeks op 1-857-400-8723.

Instemming

Door de website van Powerling te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van informatie door Powerling zoals hierboven aangegeven. We behouden ons het recht voor dit beleid te wijzigen. Indien wij overgaan tot wijziging van ons Privacybeleid, publiceren wij die wijzigingen op deze pagina, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die bekendmaken. Vragen over ons Privacybeleid ontvangen we graag op: contactus@powerling.com.

NEWS : Powerling heeft onlangs de WCS Group overgenomen.

Klik hier voor meer informatie!